Coronafirws - Nam Golwg

llygad

Adnoddau                                                                                                        

Adnoddau cyffredinol - Pinnau felt arogleuog/ trwchus, prennau mesur/ onglydd melyn, prennau mesur/ onglydd rhifau mawr, pensiliau trwm megis 9B

Offer Arbenigol ar gyfer anghenion Nam Golwg unigryw y plentyn

Defnyddio teclunau golwg gwan pwrpasol megis chwyddwydrau– gan Optegwyr

llyfr

Llyfrau a deunyddiau wedi addasu    

RNIB Bookshare - Darparu llyfrau a diagramau mewn ffyrdd hygyrch ar gyfer unigolion gyda nam ar y golwg neu dyslecsia. https://www.rnibbookshare.org/cms/

Gweler Adran 'Adnoddau' isod am y Pecyn hyfforddiant bookshare i rieni

Gweler Adran 'Adnoddau' isod am y Pecyn hyfforddiant bookshare i blant

                                                               

RNIB Cymru - Uned drawsgrifio yng Nghaerdydd sydd yn addasu llyfrau i Braille neu print mawr drwy gyfrwng y Gymraeg. https://www.rnib.org.uk/wales-cymru-how-we-can-help/cardiff-transcription-centre cardifftranscription@rnib.org.uk

Custom Eyes – Llyfrau wedi addasu i unrhyw faint ffont am bris arferol y llyfr.  https://www.guidedogs.org.uk/services-we-provide/customeyes-books

Living Paintings - Elusen sy’n darparu llyfrau Braille a chyffyrddol yn Saesneg yn rhad ac am ddim. https://www.livingpaintings.org/

Seeing Ear - Elusen sy’n darparu llyfrau Braille neu print mawr yn Saesneg yn rhad ac am ddim.  http://www.seeingear.org/

Clearvision - Gwasanaeth sy’n darparu llyfrau cyffyrddol, mewn print mawr, neu Braille http://www.clearvisionproject.org/index.php

Calibre Audio Books - Elusen sy’n darparu llyfrau clywedol ar gyfer oedolion a phlant gyda nam golwg, anableddau eraill neu dyslecsia. https://www.calibre.org.uk/Login.aspx

 

 Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

Elusennau a mudiadau sy’n darparu cymorth                                

RNIB - Elusen sy’n darparu cymorth ar gyfer unigolion gyda nam ar eu golwg neu ar gyfer eu teuluoedd. https://www.rnib.org.uk/

Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru - Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl a phlant dall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru. http://www.nwsb.org.uk/cy/

Guide Dogs Cymru - Elusen sy’n darparu cefnogaeth symudedd, emosiynol, grantiau tuag at offer, digwyddiadau teuluol a chŵn tywys. https://www.guidedogs.org.uk/guide-dogs-cymru

Centre of Sign Sight Sound - Elusen sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer unigolion gyda nam synhwyraidd. https://www.centreofsignsightsound.org.uk/

RDA - Elusen sy’n darparu cyfleoedd i unigolion gyda nam ar y golwg neu anableddau gael profiad o farchogaeth. https://www.rda.org.uk/

VICTA - Elusen sy’n darparu gweithgareddau, gwybodaeth a nawdd ariannol ar gyfer unigolion gyda nam golwg. https://www.victa.org.uk/

Wonderbaby - Gwefan sy’n darparu ar gwybodaeth am nam golwg wedi ddatblygu ar gyfer darparu gwybodaeth i rieni. http://www.wonderbaby.org/about

Partially Sighted Society - Cwmni sy’n darparu adnoddau megis llyfrau gwaith llinellau trwm, pren mesurau, onglyddion, dyddiaduron ysgol wedi addasu i brint mawr ayyb. https://www.partsight.org.uk/ https://www.partsight.org.uk/pdf/2019-autumn-winter-school-exercise-book-and-stationery-web-catalogue.pdf

 botymau

Appiau                           

Sgiliau Bywyd:

Seeing AI

TapTapSee

Moovit  

Visual attention:

Art of Glow

Fluidity HD

iLoveFireworks

Fel Chwyddwydr:

Claro Magx

Seeing Assistant

Visor magnifier - (tua £6.99)

Iaith a storïau:

Llyfrau Bach Magi Ann

Llyfrau Hwyl Magi Ann

Snap Type

The Little Mermaid/ The Fox and the Crow/ Pinocchio

Kidlo bedtime stories  

Mathemateg:

Trace Numbers

Cyfri gyda Cyw

Gemau:

Baby rattle toys free

Bounce Original

Breathe, Think, Do with Sesame Street

Balloon Mania

Baby Games- Ballon Pop

Flow Free

 

Syniadau a gweithgareddau

 sgiliau gwrando

 

Datblygu/ cryfhau sgiliau gwrando                                                

Paths to literacy.org

Er bod myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg i gyd yn dibynnu ar y gallu i wrando, efallai y bydd angen help arnynt i ddatblygu sgiliau i wneud hynny’n fwy effeithlon. Bydd plant ifanc gyda Nam ar y Golwg yn elwa o ymarfer gyda gwahaniaethu clywedol, neu ddysgu dweud pa synau sydd yn gysylltiedig â pha weithgareddau neu ddigwyddiadau. Mae dysgu adnabod a dehongli cliwiau clywedol yn yr amgylchedd yn rhan bwysig o deithio’n ddiogel ac yn annibynnol. Mae sgiliau gwrando yn cynnwys gwrando a deall (deall yr hyn a glywsom), lleoleiddio sain (gallu dweud o ble y mae sain yn dod), a gwahaniaethu clywedol (nodi beth yw sain).

Rhai syniadau i ddatblygu/ cryfhau  sgiliau  gwrando

-          Darllen gyda eich plentyn (holi/ cwestiynu)

-          Chwarae gemau gwrando – lleoleiddio synnau - agos iawn, agos, pell, pell iawn/ copïo patymau clapio/ offerynnau cerdd.

-          Chwarae gem ‘rydw i yn clywed gyda fy nghlust bach i……..’

-          Canu / gwrando ar gerddoriaeth

gwefannau

Gwefannau / useful websites                                    

Developing listening skills in Students who are blind or visually Impaired

www.pathstoliteracy.org

Developing listening and auditory skills for

students who are blind or visually impaired

www.teachingvisuallyimpaired.com

Helping your blind child develop effective listening skills

www.wonderbaby.org

Using story time to teach listening skills

https://familycontact.org

 botymau

Apps defnyddiol/ useful apps           

Canu Selog 2

Caneuon Cŵl 1

Caneuon Cŵl 2

Byd Cyw

 sgiliau crydhau bysedd

Datblygu sgiliau cryfhau bysedd                                  

Bydd plant ifanc gyda Nam ar y Golwg yn elwa o ymarferion i ddatblygu eu sgiliau cryfhau bysedd, er mwyn eu paratoi ar gyfer datblygu sgiliau teipio/ braille yn y dyfodol.

Dyma rai syniadau am gemau y gallwch eu gwneud adref gyda’ch plentyn er mwyn datblygu’r sgiliau yma:

 

 • Creu gwrthrychau (e.e. anifeiliaid)/ siapiau allan o glai/ play doh – rowlio, creu pêl, rhannu, creu maint bach a mawr
 • Adeiladu gyda lego
 • Creu siapiau/ lythrennau mewn tywod/ pridd/ paent
 • Creu pyped allan o hen hosan
 • Didoli teganau o ran maint/ lliw
 • Marblis – rowlio, cyfri, didoli
 • Llwytho ‘beads’ ar linyn
 • Codi gwahanol wrthrychau o gwmpas y tŷ gyda pegiau
 • Addurno cacennau bach (gwasgu tiwb eisin/ gosod addurniadau bach)
 • Creu llun/ collage drwy dorri gwahanol bapur yn ddarnau bach a’u gosod yn y llun/ rowlio papur sidan yn beli bach a’u gludo gyda’i gilydd i wneud llun
 • Creu patrymau/ anifeiliaid allan o ‘pipe cleaners’

 

Gwefannau defnyddiol                                                     

Addurno llun (e.e. Wy Pasg) gyda deunyddiau e.e botymau

https://funlearningforkids.com/

Casglu Adnoddau wrth fynd am dro (e.e. dail, cerrig mân, cregyn er mwyn creu collage/ eu didoli o ran siâp)

https://www.playfulchildhoods.wales/

Sgiliau motor mân – rheolaeth pensil, sgiliau torri, dot i ddot, creu patrymau gyda   botymau, ymarfer trasio/ffurfio rhifau

 

https://www.twinkl.co.uk

(creu cyfrif drwy rhoi ebost a’r cyfrinair PARENTSTWINKLHELPS i gael cyfrif am ddim am fis)

 

SYNIADAU APPS                  

Llawysgrifen

Awesome Xylophone

Tap the Frog

Dexteria Jr (£3.99)

 

Datblygu golwg gweithredol

Mae hi’n bwysig datblygu gweddill y golwg sydd gan blentyn. Mae’r llyfryn isod yn cynnwys gweithgareddau amrywiol i chi roi cynnig arnynt adref.

Link i ddogfen pecyn golwg gweithredol

 coginio

Sgiliau Byw/Annibyniaeth        

Un elfen bwysig i’w ddatblygu mewn disgyblion gyda nam ar y golwg ydi magu sgiliau er mwyn bob mor annibynnol a phosibl yn y dyfodol. Dyma rai awgrymiadau.

 

1. Offer. Offer arbenigol ar gyfer datblygu annibyniaeth. Gellir eu prynu gan y cwmniau isod.

https://www.livingmadeeasy.org.uk/

https://shop.rnib.org.uk/

 

2. Sgiliau coginio. Dyma linciau/fideos defnyddiol.

Fideos:

Linciau: (Awgrymiadau cyffredinol yn y gegin)

 

3) Sgiliau gwisgo. Linciau gyda awgrymiadau ar sut i ddatblygu y sgiliau o drefnu a gwisgo’n annibynnol.

Fideos:

 

Linciau:

 

4. Hunanofal, gwaith glanhau tŷ ac hylendid

Linciau:

 

haint

Mudiadau sydd ar gael i gynnig cymorth yn enwedig yn ystod y cyfnod y pandemig COVID 19    

O.N dydi’r syniadau yma ddim yn addas ar gyfer pob oedran

Cadw’n heini

https://britishblindsport.org.uk/stay-in-work-out/

https://www.facebook.com/TumbleTotsHQ/

https://www.facebook.com/pinkoatmeal

Syniadau ac adnoddau gan Paths to literacy- https://www.pathstoliteracy.org/blog/coping-school-closures-during-covid-19

Chwarae creadigol https://www.empoweringlittleminds.co.uk/resources-1

Syniadau ar gyfer gweithgareddau gan Positive Eye https://www.positiveeye.co.uk/general-news/activity-shares-for-families-and-professionals-covoid19/

VICTA - Rhwydwaith ar gyfer rhieni ar gyfer derbyn cyngor neu syniadau gan rieni eraill sy’n gofalu am blentyn gyda nam ar y golwg https://www.facebook.com/groups/VICTAParentNetwork/

Look - cynnig cefnogaeth i rieni neu theuluoedd plant gyda nam ar eu golwg https://www.look-uk.org/coronavirus-how-we-can-support-you/

RNIB – ffynhonellau gwybodaeth amrywiol  https://www.rnib.org.uk/covid-19

RNIB CYPF yn cynnig cymorth a gwybodaeth i gefnogi plant gyda nam ar eu golwg a’u teuluoedd https://www.rnib.org.uk/advice/children-young-people-education 

 

Adnoddau

  • Enw: Hygyrchedd iPad ac iPhone.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae llawer o ffyrdd i wneud yr iPad neu iPhone yn haws i ddefnyddio ar gyfer ddisgyblion nam golwg, ac yn gyffredinol - sut i chwyddo'r sgrin, defnyddio ffont mawr, 'voice-over' ac apiau defnyddiol ar gyfer 'hygyrchedd'.
  • Fersiwn Saesneg: iPad and iPhone Accessibility
  • Enw: Offer Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru Poster.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Os yw'ch plentyn yn defnyddio offer arbenigol yn yr Ysgol ac angen yr un offer adref i gwblhau tasgau a gwaith ysgol, Yna efallai y byddwn yn gallu helpu i ddod o hyd i grantiau i'ch helpu i'w cael.
  • Fersiwn Saesneg: North Wales Society for the Blind Equipment poster
  • Enw: Pamffled Symuded a Sefydlu - Datblygu annibyniaeth i blant gyda nam golwg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae'r pamffled hwn yn cynnwys y canlynol - Beth yw Symudedd a Sefydlu (Habilitation) (Symudedd, Cyfeiriadedd a Sgiliau Byw yn Annibynnol); Pam Symudedd a Sefydlu? Y Swyddog Symudedd a Sefydlu Cymwys; Trosglwyddiadau
  • Fersiwn Saesneg: Habilitation Information Leaflet - Developing independence for children with vision impairments
  • Enw: Cyfarwyddiadau rhaglen Teipio Testun - Instructions on how to use Teipio Testun.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Teipio Testun - Dysgwch sut i deipio gyffwrdd (touch type) - Learn how to touch type
  • Enw: Pecyn golwg gweithredol - Developing vision pack.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gan gynnwys sgiliau torri, 'gweithgaredd tebyg neu wahanol', sganio, tudalennau lliwio, chwilair, a sganio a tracio - Including cutting skills, 'same or different activity', scanning, colouring in, wordsearch, and scanning and tracking
  • Enw: RNIB Bookshare Cyfarwyddiadau i blant - Instructions for children.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfarwyddiadau RNIB Bookshare ar gyfer disgyblion - RNIB Bookshare instructions for pupils
  • Enw: RNIB Bookshare Cyfarwyddiadau i rieni - Instructions for parents.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfarwyddiadau ar gyfer rhieni - Instruction pack for parents
  • Enw: Habilitation Information Leaflet - Developing independence for children with vision impairments.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This information leaflet covers the following - What is ‘Habilitation’ (Mobility, Orientation and Independent Living Skills (ILS))?; Why Habilitation?; The Qualified Habilitation Specialist (QHS); Transitions
  • Fersiwn Cymraeg: Pamffled Symuded a Sefydlu - Datblygu annibyniaeth i blant gyda nam golwg
  • Enw: iPad and iPhone Accessibility.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: There are many ways to make the iPad or iPhone more accessible for the pupils with vision impairments - how to magnify/Zoom, use large Font, 'voice-over and useful apps for ‘accessibility’.
  • Fersiwn Cymraeg: Hygyrchedd iPad ac iPhone
  • Enw: North Wales Society for the Blind Equipment poster.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: If your child uses specialist equipment in school and needs the same equipment to complete tasks and schoolwork when at home, then we may be able to help find grants to help you get them.
  • Fersiwn Cymraeg: Offer Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru Poster