Cynllun TRAC

Mae TRAC yn gynllun ar draws chwe sir Gogledd Cymru.  Mae’r cynllun yn anelu i atal plant a phobl ifanc bregus rhag datgysylltu o addysg a thrwy hynny lleihau’r tebygolrwydd y byddant yn segur ac yn ddi-waith yn y dyfodol. Caiff ei ariannu gan Ewrop ac mae ar waith ers Medi 2015 a daw i ben ar 31 Gorffennaf 2022.

Y ddarpariaeth

Mae'r cynllun yn cyflogi 23 aelodau o staff ac  yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed. Mae TRAC yn darparu ystod o ymyraethau amrywiol sydd yn ategu ond nid yn dyblygu'r ddarpariaeth addysg prif ffrwd, gan ganolbwyntio ar godi dyheadau' y plant a phobl ifanc sydd wedi eu cyfeirio at y cynllun a’u cefnogi i ail-gysylltu â’u haddysg. 

Mae’r gefnogaeth a gynigir gan TRAC wedi ei deilwra i anghenion unigol pob disgybl ac fe all gynnwys:

 • Cwnsela (gwaith therapiwtig)
 • Cefnogaeth llesiant / teulu
 • Mentora un i un (cymorth gyda chymhelliant, hunan ddelwedd, iechyd personol, ayyb)
 • Cefnogaeth yrfaol, profiadau gwaith wedi eu teilwra ac ymweliad â chyflogwyr
 • Gwaith i wella presenoldeb
 • Gweithio ar gyrhaeddiad
 • Cefnogaeth i ddisgyblion sydd yn derbyn eu haddysg y tu allan i’r prif-lif (e.e. disgyblion sydd ar y Gofrestr Addysg Gartref o ganlyniad i waeledd, Pecyn 25, ayyb)
 • Cefnogi’r ddarpariaeth mae’r disgyblion yn ei dderbyn gan wahanol asiantaethau (megis yr Adran Plant, Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ayyb)
 • Cefnogaeth ddwys dros gyfnod penodol i gefnogi disgyblion bregus ym Mlwyddyn 6 i drosglwyddo’n llwyddiannus i’r Uwchradd. (Gwynedd yn unig)

 

Sut mae posib cael mynediad i’r gwasanaeth?

 • Adnabod yr unigolyn - System mewn lle i adnabod yn gynnar ddisgyblion allai elwa ar sail presenoldeb/cyrhaeddiad ac ymddygiad. Ysgolion ac eraill hefyd yn gallu cyfeirio
 • Llunio Ymyraethau
 • Cydweithio hefo eraill i adnabod y gefnogaeth sydd ei hangen, gan TRAC (ac eraill) i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ragolygon y disgybl i’r dyfodol

Gweithredu

 • Darparu cefnogaeth angenrheidiol drwy law staff y prosiect ynghyd â gweithgareddau wedi eu comisiynu gan ddarparwyr allanol pan yn briodol
 • Examples of the provision commissioned thus far includeEnghreifftiau o’r ddarpariaeth sydd wedi ei chomisiynu hyd yn hyn yn cynnwys:
  • Cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol ym meysydd megis arlwyo, gofal plant, diwydiant adeiladu a chymorth cyntaf,
  • Cymhwyster BTEC Lefel 1 a 2,
  • Cyrsiau awyr agored megis NICAS, Gwobr Dug Caeredin, Ysgolion Goedwigaeth, ayyb,
  • Cefnogaeth  lles un i un, rheoli dicter, ayyb, 
  • Cyrsiau cerdd,
  • Cyrsiau iechyd personol ac ymwybyddiaeth camddefnyddio sylweddau

Egwyddorion craidd gwaith TRAC yn cynnwys:

 • bod yn greadigol yn ein darpariaeth gan feddwl ‘tu allan i’r bocs’ ynglŷn â sut ellir goresgyn rhwystrau pob disgybl i ymgysylltu â’u haddysg;
 • llunio darpariaeth sydd yn unigryw i’r unigolyn a gyda’r disgybl yn ganolig;
 • y gallu i ddatblygu ac adeiladu perthnasau effeithiol gyda’r disgyblion;
 • bod yn gyson a thryloyw ac yn amyneddgar; gan amlaf mae gan y plant a’r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda hwy ystod o heriau cymhleth yn eu bywydau a all amharu ar ein gallu i lwyddo.

 Adnoddau

  • Enw: Gwasanaethau TRAC Gwynedd - Cynradd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Pamffled gwybodaeth Prosiect TRAC 11-24 Gwynedd - Cefnogaeth Blwyddyn 6
  • Fersiwn Saesneg: Gwynedd TRAC Provision - Primary
  • Enw: Gwasanaethau TRAC Gwynedd - Uwchradd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Pamffled gwybodaeth Prosiect TRAC 11-24 Gwynedd
  • Fersiwn Saesneg: Gwynedd TRAC Provision - Secondary
  • Enw: Gwasanaethau TRAC Ynys Mon.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Pamffled gwybodaeth Cynllun TRAC 11-24 Ynys Mon
  • Fersiwn Saesneg: Anglesey TRAC Provision
  • Enw: Rheoli lles meddwl yn yr oes sydd ohoni - Managing mental well-being in the modern day.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Canllaw defnyddiol yn rhestru'r apiau ar ffonau clyfar sy'n cynorthwyo defnyddwyr i reoli a chynnal eu lles meddwl - An informative guide of available smart phone apps that allow users to manage and support their mental well-being
  • Enw: Anglesey TRAC Provision.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet for Anglesey TRAC 11-24 Project
  • Fersiwn Cymraeg: Gwasanaethau TRAC Ynys Mon
  • Enw: Gwynedd TRAC Provision - Primary.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet for Gwynedd TRAC 11-24 Project - Year 6 Support
  • Fersiwn Cymraeg: Gwasanaethau TRAC Gwynedd - Cynradd
  • Enw: Gwynedd TRAC Provision - Secondary.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet for Gwynedd TRAC 11-24 Project
  • Fersiwn Cymraeg: Gwasanaethau TRAC Gwynedd - Uwchradd