Diogelu

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Mae’r gwasanaeth yma’n cefnogi gwaith ysgolion i sicrhau fod pob disgybl yn ddiogel oddi mewn i ysgolion Gwynedd.

NODER: Mae’r Gwasanaeth Diogelu Plant ysgolion Môn yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Ynys Môn - 01248 750057.

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

 • Cyngor yng nghyswllt pob agwedd o ddiogelu plant mewn addysg.
 • Hyfforddiant safonol ar gael i bob aelod o staff ysgolion Gwynedd.

 

Pwy ydi’r tîm?
Uwch Swyddog Diogelu Plant

Delyth Lloyd Griffiths


Sut mae posib cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae modd i’r ysgolion gysylltu â’r Uwch Swyddog Diogelu Plant drwy ffôn neu e-bost unrhyw amser. 01286 679007 DelythGriffiths@gwynedd.llyw.cymru  

Beth yw rôl yr ysgol?

Rôl Ysgolion Gwynedd o fewn y drefn Diogelu Plant yw sicrhau amgylchfyd ac ethos diogel lle y gall plant a phobl ifanc ddysgu gan roddi sylw digonol i’w lles a’u diogelwch.

Mae gan ysgolion gyfrifoldeb i gydweithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol ac adrannau eraill y cyngor i hyrwyddo diogelwch trwy godi ymwybyddiaeth, gwella dealltwriaeth a chryfhau gwytnwch plant a phobl ifanc thrwy’r cwricwlwm yn ogystal â thrwy waith ataliol ac ymyrraeth gynnar; trwy gyfeirio pryderon, cyfrannu gwybodaeth a thuag at asesiadau o angen.

Dylai’r ysgol fod yn berchen ar weithdrefnau effeithiol wrth:

 • rwystro pobl amhriodol rhag gweithio gyda phlant a phobl ifanc
 • hyrwyddo arferion ardderchog a herio arferion annigonol ac anniogel
 • adnabod ac ymateb yn gadarn i unrhyw achos o bryder yng nghyswllt diogelwch a lles plentyn gan weithredu ar weithdrefnau sy’n sicrhau diogelwch
 • monitro ac arfarnu’n rheolaidd i wella ansawdd strwythurau a gweithdrefnau diogelu’r gwasanaeth

Mae disgwyl i'r ysgolion sicrhau:

 • bod polisi diogelu plant cyfredol a chynhwysfawr mewn lle sy’n cyd-fynd a’r arweiniad a gynigir
 • bod y polisïau a’r gweithdrefnau’n ystyried gweithgareddau all ddigwydd y tu mewn a thu allan i oriau i furiau’r ysgol (defnydd o gyfleusterau hamdden, ymweliadau addysgol, defnydd o gyfleusterau’r ysgol i ddibenion cymunedol ayyb)
 • bod polisïau yn cael eu hadolygu a’u mabwysiadu yn amserol gan gorff llywodraethol yr Ysgol
 • bod un aelod o’r uwch dim rheoli yn berson dynodedig Diogelu Plant ac yn cymryd cyfrifoldeb o fewn y sefydliad am faterion Diogelu. Dylent roddi cyngor, anwytho pob aelod o staff newydd/llanw, cynnig arweiniad penodol a chyffredinol, sicrhau trefniadau hyfforddi a diweddaru, a bod yn ddolen gyswllt gyda’r gwasanaeth addysg/gwasanaethau cymdeithasol/asiantaethau eraill mewn materion diogelu;
 • bod y Person Dynodedig Diogelu yn berchen ar yr awdurdod priodol i weithredu, wedi’i hyfforddi i’r lefel priodol a gyda phrofiad addas;
 • bod ‘eilydd/dirprwy’ diogelwch yn wybyddus i bawb yn absenoldeb y Person Dynodedig;
 • bod Llywodraethwr Dynodedig Diogelu Plant hefyd wedi’i hyfforddi i’r lefel priodol, eu bod ar gael i gynorthwyo’r Person Dynodedig pan yn briodol, ac yn cyfrannu at a chyflwyno’r Adroddiad Blynyddol i Lywodraethwyr i sylw’r Corff Llywodraethol yn flynyddol (Atodiad 3);
 • bod pob ysgol ac uned yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol Diogelu Plant i sylw’r gwasanaeth Addysg pob blwyddyn, erbyn diwedd tymor yr Haf
 • bod copi o bob cyfeiriad a wneir i’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Delyth Griffiths, Uwch Swyddog Diogelu Plant yr Adran Addysg).
 • eu bod yn cwblhau ffurflen ‘Camau Nesaf’ yn dilyn gwneud cyfeiriad a derbyn adborth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Rhoddir sylw dyladwy i’r categorïau o gamdriniaeth fel y’u hamlygir yng Nghanllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008:

 • Cam driniaeth corfforol
 • Cam driniaeth emosiynol
 • Cam driniaeth rhywiol
 • Esgeulustod

Mae gan holl weithlu Gwasanaeth Addysg Gwynedd ac Ynys Môn gyfrifoldeb:

 • i fod yn ymwybodol o Ganllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008
 • i ymddwyn yn broffesiynol a chyfreithiol dros les a diogelwch plant a phobl ifanc
 • “Chwythu’r Chwiban” os ydynt yn ymwybodol o unrhyw achos o gamdriniaeth
 • i fod yn effro i arwyddion o gamdriniaeth ac i ymateb yn unol â chanllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 (gweler Rhan 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4)
 • i fod yn effro i arwyddion o gamdriniaeth gan oedolion sy’n gweithio gyda neu yn goruchwylio plant a phobl ifanc, ac ymateb yn unol â chanllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 (gweler Rhan 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4)
 • i fod yn effro i arwyddion o fwlio (gweler canllawiau cenedlaethol a lleol)
 • gwybod sut i ymateb pan fo plentyn yn datgelu gwybodaeth a pha gamau priodol i’w cymryd (gweler Rhan 2.1,2.2,2.3 a 2.4)
 • gwybod at bwy y dylid cyfeirio unrhyw amheuon neu ddatgeliad gan blentyn neu berson ifanc, y tu mewn a thu allan i oriau’r ysgol;
 • i gyflwyno datganiad/cofnod ysgrifenedig o’r hyn a welwyd neu a glywodd gan blentyn neu berson ifanc

 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru mae’n ofynnol i bob ysgol adnabod athro a llywodraethwr dynodedig sydd â chyfrifoldeb dros faes Diogelu Plant (gweler Diogelu Plant Mewn Addysg: 005/2008).

Dylai ysgol:

 • Sefydlu systemau er mwyn targedu unigolion yn ôl eu hangen
 • Ymateb yn ar lefelau gwahanol i anghenion disgyblion drwy gynnal grwpiau targed
 • Defnyddio offeryn sgrinio er mwyn adnabod meysydd mae unigion angen cynhaliaeth ychwanegol
 • Ymateb yn raddoledig i anghenion disgyblion drwy gynnal grwpiau targed
 • Datblygu awyrgylch dysgu sy’n gyfeillgar a chynhwysol i unigolion ag anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio
 • Datblygu awyrgylch sy’n caniatáu amser i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio addas o fewn diwrnod ysgol

 

Adnoddau 

  • Enw: Cadw dysgwyr yn ddiogel 158-2015.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant o dan adran 175 o Ddeddf Addysg 2002.
  • Fersiwn Saesneg: Keeping learners safe 158-2015
  • Enw: Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: All Wales Child Protection Procedures 2008
  • Enw: All Wales Child Protection Procedures 2008.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008
  • Enw: Keeping learners safe 158-2015.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This document contains guidance for local authorities and governing bodies on arrangements for safeguarding children under section 175 of the Education Act 2002.
  • Fersiwn Cymraeg: Cadw dysgwyr yn ddiogel 158-2015