Adnoddau Iaith

 

  • Enw: 2 beth sy'n cysylltu.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae gwneud cysylltiadau yn darged gan lawer o blant felly mae’n bwysig fod plentyn yn gallu enwi gwrthrych a’i gysylltu o i wrthrych sy’n perthyn a dechrau rhesymu pam. Gweler yr adnodd 'Cardiau Pethau sy'n perthyn'.
  • Fersiwn Saesneg: Things that go together
  • Enw: Berfau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Y ffordd orau o ddysgu berfau i’ch plentyn yw trwy ddangos a gofyn cwestiynau tra’n chwarae, gwneud pethau a sgwrsio.
  • Fersiwn Saesneg: Verbs
  • Enw: Categorïau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Meddwl am bethau sydd yn perthyn yn yr un set
  • Fersiwn Saesneg: Categories
  • Enw: Cwestiynau Blank wrth Ddarllen stori.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cwestiynau Blank i’w gofyn wrth ddarllen stori.
  • Fersiwn Saesneg: Blank Questions while reading a story
  • Enw: Cwestiynau Blank yn y cartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cwestiynau Blank i'w gofyn yn yr ystafell ymolchi, yn y gegin ac yn yr ystafell wely.
  • Fersiwn Saesneg: Blank Questions in the home
  • Enw: Cwestiynau Blank.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Lefel 1, Lefel 2, Lefel 3 a Lefel 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Fersiwn Saesneg: Blank Questions
  • Enw: Cwestiynau Ble.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Ble? yn helpu eich plentyn i ddeall a rhannu gwybodaeth.
  • Fersiwn Saesneg: Where Questions
  • Enw: Cwestiynau Pwy.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Pwy? yn helpu eich plentyn i gasglu a rhannu gwybodaeth.
  • Fersiwn Saesneg: Who Questions
  • Enw: Deinosoriaid.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Dysgu am ddeinosoriaid - iaith ffeithiol, iaith ddisgrifio, iaith mathemateg, iaith greadigol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwanwyn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau am brosiect y Gwanwyn
  • Fersiwn Saesneg: Springtime
  • Enw: Iaith a Mathemateg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Ffyrdd o gefnogi iaith wrth ddysgu mathemateg.
  • Fersiwn Saesneg: Language and Mathematics
  • Enw: Morladron - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • Fersiwn Saesneg: Pirates - ideas for a project
  • Enw: Sgiliau Gwrando.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae gwahaniaeth rhwng clywed a gwrando. Mae’n rhaid gwrando er mwyn deall gwybodaeth. Weithiau, bydd eich plentyn angen ymarfer sut i wrando. Dyma awgrymiadau.
  • Fersiwn Saesneg: Listening Skills
  • Enw: Trafod Teimladau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae dysgu eich plentyn i ddeall teimladau yn bwysig er mwyn ei helpu i wneud synnwyr o ddigwyddiadau.
  • Fersiwn Saesneg: Discussing Emotions
  • Enw: Y Gofod - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • Fersiwn Saesneg: Space - ideas for a project
  • Enw: Arddodiad - Prepositions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Iaith lleoliad a gweithgareddau posib - Positional language and possible activities
  • Enw: Cardiau Pethau sy'n perthyn - Things that go together Cards.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweler yr adnodd '2 beth sy'n cysylltu' - See the resource 'Things that go together'
  • Enw: Categoreiddio - Categorisation.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gallu enwi, deall beth ydi o a rhoi yn a categori cywir - Able to name something, understand what it is and group according to the correct category
  • Enw: Gweithgareddau cof - Memory activities.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweithgareddau i gryfhau cof gweithredol - Activities to help strengthen working memory
  • Enw: Gweledol - Visuals.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pam defnyddio adnoddau gweledol? - Why use visuals?
  • Enw: Gwrando ar gyfarwyddiadau - Listening to instructions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweithgaredd lliwio - A colouring activity
  • Enw: Odli - Rhyme.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pam odli? a Beth yw odl? - Why rhyme? and What is a rhyme?
  • Enw: Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau - Giving and following instructions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Siarad - Speaking.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cefnogi siaradwyr amharod - Supporting reluctant speakers
  • Enw: Siarad mewn brawddeg - Speaking in a sentence.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Sut i annog plentyn i ddefnyddio brawddegau hirach - How to encourage a child to use longer sentences
  • Enw: Trafod stori - Discussing a story.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Sut i drafod stori - How to discuss a story
  • Enw: Blank Questions in the home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Blank questions to ask in the bathroom, in the kitchen and in the bedroom.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Blank yn y cartref
  • Enw: Blank Questions while reading a story.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Blank questions to ask while reading a story.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Blank wrth Ddarllen stori
  • Enw: Blank Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Blank
  • Enw: Categories.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Things that belong in the same set.
  • Fersiwn Cymraeg: Categorïau
  • Enw: Discussing Emotions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Teaching your child to understand emotions is important to help him / her make sense of events.
  • Fersiwn Cymraeg: Trafod Teimladau
  • Enw: Language and Mathematics.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ways to support language in maths.
  • Fersiwn Cymraeg: Iaith a Mathemateg
  • Enw: Listening Skills.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: There is a difference between hearing and listening. Listening is necessary to understand information. Your child may need to practice how to listen. Here are some suggestions.
  • Fersiwn Cymraeg: Sgiliau Gwrando
  • Enw: Pirates - ideas for a project.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas to support learning and language development
  • Fersiwn Cymraeg: Morladron - syniadau ar gyfer prosiect
  • Enw: Sequencing.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Sequencing is about putting things in order – what comes first, then next and last – especially in being able to tell a story or recall information to tell someone else.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Space - ideas for a project.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas to support learning and language development
  • Fersiwn Cymraeg: Y Gofod - syniadau ar gyfer prosiect
  • Enw: Springtime.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas for learning about Springtime
  • Fersiwn Cymraeg: Getting rid of dummies - Help at home
  • Enw: Things that go together.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Many children have this as an ICP target so it’s important that they learn to name objects and make connections between them and also begin to be able to say why they go together. See the resource 'Things that go together Cards'.
  • Fersiwn Cymraeg: 2 beth sy'n cysylltu
  • Enw: Verbs.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The best way to teach your child about verbs is to show and ask questions while playing, doing things and chatting.
  • Fersiwn Cymraeg: Berfau
  • Enw: Where Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Understanding and answering Where? questions will enable your child to understand and share information.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Ble
  • Enw: Who Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Understanding and answering Who? questions helps your child to gather and share information.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Pwy