Cyfathrebu a Rhyngweithio

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag:

 • Oediad sylweddol gydag iaith a lleferydd
 • Anhwylder iaith, lleferydd a chyfathrebu
 • Anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol
 • Disgyblion sydd o fewn yr Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

 • Gwneud yn siŵr bod gan ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn ddarpariaeth ar gyfer plant sydd ag anghenion cyfathrebu a rhyngweithio yn eu hysgolion
 • Gwneud yn siŵr bod arweiniad a hyfforddiant penodol ar gael i ysgolion gynllunio’n effeithiol ar gyfer ymateb i anghenion disgyblion
 • Cynnig ymyraethau sydd wedi’u teilwra ar gyfer beth mae disgybl ei angen.
 • Cynnig aelod o’r tîm ddod i’r ysgol i weithio am amser penodol i hyfforddi ac i rannu arfer dda er mwyn cefnogi disgybl i gyflawni targedau.
 • Lleoliad mewn canolfan arbenigol os yw’r anghenion yn cwrdd â’r meini prawf mynediad.

 

Pwy ydi’r tîm?
Uwch Athrawes Arbenigol

Delyth Gibbard

Athrawon Arbenigol

Nia Wyn Evans

Iona Ceiriog

Nicola Hughes

Angharad Morris

Alyson Walsh

Rachel Luxton

Mai Williams

Rhiannon O'Marah

Uwch Gymorthyddion Arbenigol

Siwan Roberts

Laura Myles Hughes

Nia Hughes

Cymorthyddion Arbenigol

Rhiannon Evans

Anwen Roberts

Manon Jones

Becca Wynne

Kelly Thomas

Sioned Mai Jennings

Anwen Edwards

Lynne Elias

Danielle Jones

 

Sut mae posib cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae angen i’r ysgol wneud cyfeiriad i’r Fforwm Ardal os ydy disgybl am dderbyn mewnbwn gan y Gwasanaeth.

Cyn gwneud cyfeiriad mae’n bwysig bod pob ysgol wedi gweithredu ar lefel ysgol yn gyntaf e.e. drwy grwpiau ffocws a grwpiau targed

 

Beth yw rôl y Seicolegydd Addysgol?

 

Beth yw rôl y Swyddog Ansawdd?

 

Beth yw rôl yr ysgol?

Mae disgwyl i bob ysgol gynnig cyfleoedd i gefnogi a datblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio disgyblion.

Dylai ysgol:

 • Sefydlu systemau er mwyn targedu unigolion yn ôl eu hangen
 • Ymateb yn ar lefelau gwahanol i anghenion disgyblion drwy gynnal grwpiau targed
 • Defnyddio offeryn sgrinio er mwyn adnabod meysydd mae unigion angen cynhaliaeth ychwanegol
 • Ymateb yn raddoledig i anghenion disgyblion drwy gynnal grwpiau targed
 • Datblygu awyrgylch dysgu sy’n gyfeillgar a chynhwysol i unigolion ag anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio
 • Datblygu awyrgylch sy’n caniatáu amser i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio addas o fewn diwrnod ysgol

 

Pwy arall sy'n gallu helpu?

www.ican.org.uk       

www.afasic.org.uk

www.elklan.co.uk

www.autism.org.uk

https://awtistiaethcymru.org/ - Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

https://speechandlanguage.info/parents/activities

Beth fedrwch chi wneud gartref?

Gweler Adran 'Adnoddau' isod

Adnoddau 

  • Enw: 2 beth sy'n cysylltu.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae gwneud cysylltiadau yn darged gan lawer o blant felly mae’n bwysig fod plentyn yn gallu enwi gwrthrych a’i gysylltu o i wrthrych sy’n perthyn a dechrau rhesymu pam. Gweler yr adnodd 'Cardiau Pethau sy'n perthyn'.
  • Fersiwn Saesneg: Things that go together
  • Enw: amserlen dyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Berfau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Y ffordd orau o ddysgu berfau i’ch plentyn yw trwy ddangos a gofyn cwestiynau tra’n chwarae, gwneud pethau a sgwrsio.
  • Fersiwn Saesneg: Verbs
  • Enw: bwrdd dewis - bwyd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: bwrdd dewis - teganau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cael gwared ar ddymiau - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Getting rid of dummies - Help at home
  • Enw: camau toiledu.png
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: toileting steps
  • Enw: Canolbwyntio a gwrando - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Concentrating and listening - Help at home
  • Enw: Categorïau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Meddwl am bethau sydd yn perthyn yn yr un set
  • Fersiwn Saesneg: Categories
  • Enw: Chwarae - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Play - Help at home
  • Enw: Cwestiynau Blank wrth Ddarllen stori.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cwestiynau Blank i’w gofyn wrth ddarllen stori.
  • Fersiwn Saesneg: Blank Questions while reading a story
  • Enw: Cwestiynau Blank yn y cartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cwestiynau Blank i'w gofyn yn yr ystafell ymolchi, yn y gegin ac yn yr ystafell wely.
  • Fersiwn Saesneg: Blank Questions in the home
  • Enw: Cwestiynau Blank.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Lefel 1, Lefel 2, Lefel 3 a Lefel 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Fersiwn Saesneg: Blank Questions
  • Enw: Cwestiynau Ble.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Ble? yn helpu eich plentyn i ddeall a rhannu gwybodaeth.
  • Fersiwn Saesneg: Where Questions
  • Enw: Cwestiynau Pwy.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Pwy? yn helpu eich plentyn i gasglu a rhannu gwybodaeth.
  • Fersiwn Saesneg: Who Questions
  • Enw: Cyn geiriau - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Before words - Help at home
  • Enw: Deall iaith - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Understanding language - Help at home
  • Enw: Defnyddio geiriau a siarad - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Using words and talking - Help at home
  • Enw: Defnyddio geririau - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Use of words - Handy Hints
  • Enw: Deinosoriaid.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Dysgu am ddeinosoriaid - iaith ffeithiol, iaith ddisgrifio, iaith mathemateg, iaith greadigol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ffan cyfathrebu.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwanwyn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau am brosiect y Gwanwyn
  • Fersiwn Saesneg: Springtime
  • Enw: Gwella sgiliau echddygol gwael - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Improving poor motor skills - Handy Hints
  • Enw: Gwella sgiliau gwneud synau - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Improving the making of sounds - Handy Hints
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol - lleferydd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child with speech sounds
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol - siarad herciog.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child - bumpy talking
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall a defnyddio geiriau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to understand and use words
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall beth rydych chi’n ddweud.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to understand what you say
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol i roi geiriau gyda'i gilydd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child put words together
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol i ryngweithio a phobl eraill.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to interact with others
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol i wrando.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to listen
  • Enw: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your secondary school age child to develop their vocabulary
  • Enw: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your secondary school age child to explain and tell stories
  • Enw: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your secondary school age child to interact with others
  • Enw: Iaith a Mathemateg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Ffyrdd o gefnogi iaith wrth ddysgu mathemateg.
  • Fersiwn Saesneg: Language and Mathematics
  • Enw: Lleferydd anwastad - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Bumpy speech - Help at home
  • Enw: Morladron - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • Fersiwn Saesneg: Pirates - ideas for a project
  • Enw: Nodi anhawster-nam posibl Pryd y dylech bryderu - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Recognising a possible difficulty-impairment, when to be concerned - Handy Hints
  • Enw: pan dwi'n teimlo'n flin.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: rwan wedyn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Other language related skills - Handy Hints
  • Enw: Sgiliau Gwrando.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae gwahaniaeth rhwng clywed a gwrando. Mae’n rhaid gwrando er mwyn deall gwybodaeth. Weithiau, bydd eich plentyn angen ymarfer sut i wrando. Dyma awgrymiadau.
  • Fersiwn Saesneg: Listening Skills
  • Enw: siart gwobrwyo.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Therapi Iaith a Lleferydd - Gweithdrefn dychwelyd i'r ysgolion.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: GWEITHDREFN AR GYFER: Cynnal asesiadau ac ymyriadau pediatreg mewn ysgolion / lleoliadau gofal plant, yn ystod gweithrediadau COVID-19.
  • Fersiwn Saesneg: Speech and Language Therapy - Returning to schools procedures flowchart
  • Enw: Therapi Iaith a Lleferydd - Rhestr wirio ail ddechrau gwasanaethau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Rhestr wirio ysgolion ar gyfer ailddechrau gwasanaethau
  • Fersiwn Saesneg: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools
  • Enw: Therapi Iaith a Lleferydd - Tim Ysgolion Medi 2020.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i ysgolion a rhieni yn egluro ‘Pwy ydym ni’, ‘Beth ydym ni’n ei wneud’, ‘Beth i’w ddisgwyl yn ystod apwyntiad wyneb yn wyneb yn yr ysgol’ a sut y byddwn yn cadw pawb yn saff.
  • Fersiwn Saesneg: Speech and Language Therapy School-Based Services - September 2020
  • Enw: Trafod Teimladau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae dysgu eich plentyn i ddeall teimladau yn bwysig er mwyn ei helpu i wneud synnwyr o ddigwyddiadau.
  • Fersiwn Saesneg: Discussing Emotions
  • Enw: Y Gofod - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • Fersiwn Saesneg: Space - ideas for a project
  • Enw: Arddodiad - Prepositions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Iaith lleoliad a gweithgareddau posib - Positional language and possible activities
  • Enw: cadw'n heini - keeping fit.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i rieni/gofalwyr. Syniadau ar gyfer y cartref - Information leaflet for parents/carers. Ideas to try at home
  • Enw: Cardiau Pethau sy'n perthyn - Things that go together Cards.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweler yr adnodd '2 beth sy'n cysylltu' - See the resource 'Things that go together'
  • Enw: Categoreiddio - Categorisation.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gallu enwi, deall beth ydi o a rhoi yn a categori cywir - Able to name something, understand what it is and group according to the correct category
  • Enw: chwarae - play.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i rieni/gofalwyr. Syniadau ar gyfer y cartref - Information leaflet for parents/carers. Ideas to try at home
  • Enw: cyfathrebu - communication.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i rieni/gofalwyr. Syniadau ar gyfer y cartref - Information leaflet for parents/carers. Ideas to try at home
  • Enw: Gweithgareddau cof - Memory activities.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweithgareddau i gryfhau cof gweithredol - Activities to help strengthen working memory
  • Enw: Gweledol - Visuals.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pam defnyddio adnoddau gweledol? - Why use visuals?
  • Enw: Gwrando ar gyfarwyddiadau - Listening to instructions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gweithgaredd lliwio - A colouring activity
  • Enw: Odli - Rhyme.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pam odli? a Beth yw odl? - Why rhyme? and What is a rhyme?
  • Enw: Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau - Giving and following instructions.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: rhwystredigaeth - frustration.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i rieni/gofalwyr. Syniadau ar gyfer y cartref - Information leaflet for parents/carers. Ideas to try at home
  • Enw: Siarad - Speaking.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cefnogi siaradwyr amharod - Supporting reluctant speakers
  • Enw: Siarad mewn brawddeg - Speaking in a sentence.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Sut i annog plentyn i ddefnyddio brawddegau hirach - How to encourage a child to use longer sentences
  • Enw: strwythur - routine.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i rieni/gofalwyr. Syniadau ar gyfer y cartref - Information leaflet for parents/carers. Ideas to try at home
  • Enw: toiledu - toileting.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth i rieni/gofalwyr. Syniadau ar gyfer y cartref - Information leaflet for parents/carers. Ideas to try at home
  • Enw: Trafod stori - Discussing a story.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Sut i drafod stori - How to discuss a story
  • Enw: Before words - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Cyn geiriau - Cymorth Gartref
  • Enw: Blank Questions in the home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Blank questions to ask in the bathroom, in the kitchen and in the bedroom.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Blank yn y cartref
  • Enw: Blank Questions while reading a story.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Blank questions to ask while reading a story.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Blank wrth Ddarllen stori
  • Enw: Blank Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Blank
  • Enw: Bumpy speech - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Lleferydd anwastad - Cymorth Gartref
  • Enw: Categories.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Things that belong in the same set.
  • Fersiwn Cymraeg: Categorïau
  • Enw: Concentrating and listening - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Canolbwyntio a gwrando - Cymorth Gartref
  • Enw: Discussing Emotions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Teaching your child to understand emotions is important to help him / her make sense of events.
  • Fersiwn Cymraeg: Trafod Teimladau
  • Enw: Getting rid of dummies - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Cael gwared ar ddymiau - Cymorth Gartref
  • Enw: Helping your school age child - bumpy talking.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol - siarad herciog
  • Enw: Helping your school age child put words together.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol i roi geiriau gyda'i gilydd
  • Enw: Helping your school age child to interact with others.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol i ryngweithio a phobl eraill
  • Enw: Helping your school age child to listen.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol i wrando
  • Enw: Helping your school age child to understand and use words.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall a defnyddio geiriau
  • Enw: Helping your school age child to understand what you say.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall beth rydych chi’n ddweud
  • Enw: Helping your school age child with speech sounds.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol - lleferydd
  • Enw: Helping your secondary school age child to develop their vocabulary.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help secondary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa
  • Enw: Helping your secondary school age child to explain and tell stories.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help secondary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau
  • Enw: Helping your secondary school age child to interact with others.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help secondary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill
  • Enw: Improving poor motor skills - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Gwella sgiliau echddygol gwael - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Improving the making of sounds - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Gwella sgiliau gwneud synau - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Language and Mathematics.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ways to support language in maths.
  • Fersiwn Cymraeg: Iaith a Mathemateg
  • Enw: Listening Skills.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: There is a difference between hearing and listening. Listening is necessary to understand information. Your child may need to practice how to listen. Here are some suggestions.
  • Fersiwn Cymraeg: Sgiliau Gwrando
  • Enw: Other language related skills - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Pirates - ideas for a project.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas to support learning and language development
  • Fersiwn Cymraeg: Morladron - syniadau ar gyfer prosiect
  • Enw: Play - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Chwarae - Cymorth Gartref
  • Enw: Recognising a possible difficulty-impairment, when to be concerned - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Nodi anhawster-nam posibl Pryd y dylech bryderu - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Sequencing.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Sequencing is about putting things in order – what comes first, then next and last – especially in being able to tell a story or recall information to tell someone else.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Space - ideas for a project.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas to support learning and language development
  • Fersiwn Cymraeg: Y Gofod - syniadau ar gyfer prosiect
  • Enw: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Speech and Language Therapy - Checklist for returning to schools
  • Fersiwn Cymraeg: Therapi Iaith a Lleferydd - Rhestr wirio ail ddechrau gwasanaethau
  • Enw: Speech and Language Therapy - Returning to schools procedures flowchart.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: PROCEDURE FOR: Undertaking paediatric assessments and interventions in school / childcare settings, during COVID -19 operations.
  • Fersiwn Cymraeg: Therapi Iaith a Lleferydd - Gweithdrefn dychwelyd i'r ysgolion
  • Enw: Speech and Language Therapy School-Based Services - September 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information sheet for schools and parents explaining 'Who are we', 'What do we do', 'What to expect during a face-to-face appointment in school' and how we will keep everyone safe.
  • Fersiwn Cymraeg: Therapi Iaith a Lleferydd - Tim Ysgolion Medi 2020
  • Enw: Speech and Language Therapy School-Based Services F2F version 10.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: OPERATIONAL PROCEDURE FOR: Undertaking paediatric assessments and interventions in school / childcare settings, during COVID -19 operations. Version and date: 7/10/2020 (version 10)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Springtime.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas for learning about Springtime
  • Fersiwn Cymraeg: Getting rid of dummies - Help at home
  • Enw: Things that go together.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Many children have this as an ICP target so it’s important that they learn to name objects and make connections between them and also begin to be able to say why they go together. See the resource 'Things that go together Cards'.
  • Fersiwn Cymraeg: 2 beth sy'n cysylltu
  • Enw: toileting steps.png
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Visual resource
  • Fersiwn Cymraeg: camau toiledu
  • Enw: Understanding language - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Deall iaith - Cymorth Gartref
  • Enw: Use of words - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Defnyddio geririau - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Using words and talking - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Defnyddio geiriau a siarad - Cymorth Gartref
  • Enw: Verbs.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The best way to teach your child about verbs is to show and ask questions while playing, doing things and chatting.
  • Fersiwn Cymraeg: Berfau
  • Enw: Where Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Understanding and answering Where? questions will enable your child to understand and share information.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Ble
  • Enw: Who Questions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Understanding and answering Who? questions helps your child to gather and share information.
  • Fersiwn Cymraeg: Cwestiynau Pwy