Presenoldeb a Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Presenoldeb 

Pam mae presenoldeb da yn bwysig?

 • Dyma'r gyfraith
 • Mae plant sy'n mynychu ysgol yn dda iawn yn fwy tebygol o ennill 5 neu fwy o gymwysterau TGAU A-C neu gyfwerth.
 • Mae ysgolion yn darparu cyfleoedd i blant ddatblygu eu sgiliau bywyd.
 • Yn yr ysgol gall plant fod gyda'u ffrindiau a dysgu cymdeithasu a datblygu gwydnwch sydd yn hynod o bwysig mewn bywyd.
 • Mae gan ysgolion fynediad at lawer o wasanaethau cymorth — yn anffodus mae’r plant sydd ddim yn mynychu'r ysgol yn colli allan ar y gwasanaethau yma.

Cofiwch eich cyfrifoldeb chi fel rhiant/gofalwr yw sicrhau bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd — gall methu â gwneud hyn arwain at ddirwyon ariannol a hyd yn oed dedfryd o garchar.


Rhagor o wybodaeth am brydlondeb a phresenoldeb 

  • Enw: Fframwaith Presenoldeb.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Arweinlyfr gweithredol i’r Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth gan y Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Taflen Wybodaeth i rieni-gwarchodwyr Presenoldeb Ysgol - Information leaflet for parents-carers School Attendance.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gwybodaeth am Bresenoldeb Ysgol gan gynnwys awgrymiadau i'ch helpu chi a'ch plentyn - Information about School Attendance and tips to help you and your child
  • Enw: Attendance Framework.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An operating toolkit for the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Punctuality - Why it matters.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet by the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

 

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Pamffled Gwybodaeth am hysbysiadau cosb benodedig - am absenoldeb heb awdurdod o'r ysgol

Canllawiau ar gyfer hysbysiadau cosb am golli’r ysgol yn rheolaidd - Llywodraeth Cymru

Ymholiadau – Rhonwen Jones, 01286 679 007 GweinyddolADYaCH@Gwynedd.llyw.cymru Adran Addysg, Cyngor Gwynedd, Plas Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH