Nam Clyw

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu hasesu gan adran awdioleg mewn ysbyty (Adran Iechyd) ac wedi cael diagnosis o golled clyw.

 Mae’r gwasanaeth yn cefnogi disgyblion rhwng 0-19 oed mewn:

 • Lleoliadau blynyddoedd cynnar
 • ysgolion cynradd
 • uwchradd
 • ysgolion arbennig

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

Mae’r gwasanaeth Nam Clyw yn gweithio efo rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i wneud yn siŵr bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn:

 • Cael cyfle cyfartal
 • Derbyn yr un addysg yn union â’u ffrindiau mewn ysgolion a chymunedau lleol.
 • Datblygu sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnyn nhw .
 • Cyflawni eu potensial a datblygu i fod yn ddysgwyr annibynnol.
 • Darparu gwasanaeth wedi’i deilwra i blant a phobl ifanc y ddwy Sir drwy ddilyn safonau ansawdd cenedlaethol NatSIP (National Sensory Impairment Partnership).
 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn deall beth ydi cynhwysiad addysgol a chymdeithasol a lles disgyblion Nam Synhwyraidd o 0 i 25 oed.
 • Gweithio hefo rhieni ac ysgolion i wneud yn siŵr eu bod yn deall trefniadau cyfeirio at asiantaethau a gwasanaethau perthnasol.

 Mae’r gwasanaeth Nam Clyw yn gweithio efo ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn i sicrhau bod plant a phobl ifanc gyda Nam Clyw yn cael cyfle i wneud popeth sydd ar y cwricwlwm er mwyn lleihau effaith y Nam Clyw ar unrhyw gynnydd academaidd ac ar draws pob agwedd o fywyd y disgyblion. 


Er mwyn gwneud hyn rydym fel gwasanaeth yn gosod yr amcanion canlynol;

 • Gwneud yn siŵr bod staff allweddol o fewn ysgolion gyda’r sgiliau ac adnoddau priodol wrth weithio gyda disgybl gyda nam synhwyraidd.
 • Cynnig gwasanaeth sydd yn helpu disgyblion Nam Synhwyraidd o 0 i 25 oed mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig, i wneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial.
 • Cynnig amrywiaeth o gymorth addas i ateb anghenion unigol a gofynion y ‘National Sensory Impairment Partnership (NatSIP).
 • Cyflwyno a monitro datblygiad Cwricwlwm Arbenigol ymysg disgyblion Nam Synhwyraidd a sicrhau datblygiad cadarn o’r sgiliau angenrheidiol.
 • Sicrhau bod rhieni yn rhan allweddol o unrhyw gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig.
 • Gweithio efo ag asiantaethau allanol (iechyd/ therapyddion Iaith/ mudiadau gwirfoddol) i sicrhau ymateb ar lefelau gwahanol i gefnogi’r disgyblion.
 • Datblygu gwybodaeth a sgiliau arbenigol y Tîm Nam Synhwyraidd er mwyn cynnal y lefelau arbenigedd sydd ei angen i gefnogi anghenion dwys a chymhleth y disgyblion.

 

Pan fydd disgybl yn cael ei adnabod â Nam Clyw neu Nam Golwg, gyda caniatâd y rhieni/gwarchodwr - bydd gofyn i’r adran berthnasol o’r Ysbyty rannu’r gwybodaeth gyda’r Gwasanaeth Nam Synhwyraidd.

Bydd y cyfeiriadau yn cael eu hystyried, yn unol â Meini Prawf mynediad y Gwasanaeth, gan y Fforwm Ardal ADYaCh (Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad)  

Mewn rhai achosion bydd y Fforwm yn cyfeirio’r Panel Traws Sirol i ystyried yr achos. Mae effeithiolrwydd y strategaethau arbenigol yn cael eu mesur ac adroddir yn ôl i’r Fforwm ar gynnydd yr unigolyn. Lle nad oes tystiolaeth o gynnydd mae’r gefnogaeth yn cael ei adolygu.

Mae’r gefnogaeth Arbenigol yn dilyn camau clir

 

Pwy ydi’r tîm?
Athrawon Arbenigol Nam Clyw

Denise Hughes

Jacqueline Adams 

Sian Wyn Mathias

Cymorthyddion Arbenigol Nam Clyw

Non Thomas

  

Sut mae cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae cyfeiriadau i’r gwasanaeth yn dod o’r gwasanaeth iechyd (adrannau awdioleg) ac adrannau arbenigol canolfannau ‘Cochlear Implant’.

Mae cyfeiriadau yn cael eu trafod yn erbyn meini prawf mynediad y gwasanaeth mewn Fforymau Ardal ADYaCh.

 

Beth yw rôl y Seicolegydd Addysgol?

 

Beth yw rôl y Swyddog Ansawdd?

 

Beth yw rôl yr ysgol?

Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb i greu awyrgylch diogel a gofalus lle y mae’n bosib i bob disgybl ddatblygu’n hapus a hyderus. Er mwyn sicrhau awyrgylch sydd yn gyfeillgar i ddysgwyr gyda nam ar y synhwyrau mae disgwyl i ysgolion:

 • Sicrhau fod unrhyw risgiau yn cael eu targedu.
 • Sicrhau fod yr awyrgylch dysgu a’r ethos yn gynhwysol a chroesawgar.
 • Ymateb ar lefelau gwahanol i anghenion drwy ystyried unrhyw gyngor arbenigol rhesymol.
 • Fesur cynnydd plant/pobl ifanc sydd yn derbyn ymyraethau er mwyn gallu dangos pa mor effeithiol ydynt .
 • Defnyddio asesiadau safonol a chyfeiriol er mwyn gweld cynnydd a phenderfynu ar y gefnogaeth orau addas.
 • Sicrhau bod unrhyw strategaethau/ argymhellion gan y gwasanaeth arbenigol yn eu cynnwys ymhob agwedd o fywyd ysgol y disgybl. 

 

Pwy arall sy’n gallu helpu?

Yr Adran Addysg

Athrawon Arbenigol

Seicolegwyr Addysg

Gwasanaethau Iechyd www.wales.nhs.uk

Adran Awdioleg

Adran ENT (Ear Nose and Throat)

Cwnsela genetig

Pediatrydd

Therapyddion iaith a lleferydd

 

Yr Ysgol

Pennaeth

Cydlynydd ADY (CADY)

Athrawon dosbarth

 

Gwasanaethau Cefnogol

NDCS (National Deaf Children’s Society) www.ndcs.org.uk

C.O.S.S (Centre of Speech and Sound) https://centreofsignsightsound.org.uk

Derwen, Tîm Integredig Plant Anabl (Gwynedd) www.gwynedd.llyw.cymru

Gwasanaethau Arbenigol Plant (Môn) www.ynysmon.gov.uk

BSL - Grŵp Llandrillo Menai – cyrsiau arwyddo B.S.L. British Sign Language www.British-sign.co.uk / www.gllm.ac.uk

Sgrinio Clyw Babanod Cymru (Newborn Hearing Screening Wales) www.newbornhearingscreening.wales.nhs.uk/

  

Beth fedrwch chi wneud gartref?

Mae gweithio gyda theuluoedd a sicrhau cydweithrediad rhieni yn allweddol ar gyfer perthynas lwyddiannus ag unrhyw ddisgybl.

 

Adnoddau defnyddiol:

Er mwyn lawrlwytho dogfennau’r NDCS (Nation Deaf Children’s Society) bydd rhaid i chi gofrestru. Gallwch ymuno â’r NDCS am ddim  www.ndcs.org.uk/

Gwahanol fathau o golled clyw www.ndcs.org.uk/family_support/childhood_deafness/causes_of_deafness

Lefelau colled clyw a phrofion clyw www.ndcs.org.uk/family_support/childhood_deafness/hearing_tests/index.html

Offer Clyw - H/aid, BAHA, CI www.ndcs.org.uk/family_support/fostering_deaf_children/hearing_devices_different_types/index.html

Sgrinio Baban Newydd www.ndcs.org.uk/family_support/childhood_deafness/hearing_tests/newborn_hearing.html

Adnoddau defnyddiol www.ndcs.org.uk/family_support/new_and_updated_resources/index.html

Anghenion Dwys a Chymleth www.ndcs.org.uk/family_support/additional_and_complex_needs/index.html

Clust lyd www.ndcs.org.uk/family_support/glue_ear/index.html

Nam Prosesu www.ndcs.org.uk/family_support/auditory_processing_disorder/index.html

Cyn-ysgol 
www.ndcs.org.uk/family_support/0_to_4_years/index.html 
www.ndcs.org.uk/family_support/how_ndcs_can_help/my_baby_has_a_hearing_loss/baby_hearing_loss.html

Cynradd
www.ndcs.org.uk/family_support/5_to_10_years

Uwchradd
www.ndcs.org.uk/family_support/11_to_13_years/index.html
www.ndcs.org.uk/family_support/14_years_/index.html

Ôl-Ysgol
www.ndcs.org.uk/family_support/leaving_school

Technoleg www.ndcs.org.uk/family_support/technology_and_products

Cyfathrebu effeithiol gyda’ch plentyn www.ndcs.org.uk/family_support/communication/index.html

 

Adnoddau 

  • Enw: Cefnogi Disgyblion Nam Clyw wrth gynnig sesiynau o bell.pptx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau wrth gynnig sesiynnau o bell i ddisgybl Nam Clyw
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Covid-19 Siart Cyfathrebu Gofal critigol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol gan Widgit Symbols www.widgit.com
  • Fersiwn Saesneg: Covid-19 Communication Chart Critical Care
  • Enw: Cylchlythyr Awdioleg Gwanwyn 2020.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gan Adran Awdioleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Fersiwn Saesneg: Audiology Newsletter Spring 2020
  • Enw: Dysgu o bell sy'n fyddar gyfeillgar Rhestr wirio i athrawon gan yr NDCS.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Awgrymiadau ymarferol i’ch helpu chi lleihau unrhyw effaith negyddol, ac am yr addasiadau rhesymol gallwch chi eu gwneud i sicrhau na fydd plant byddar o dan anfantais o ganlyniad i unrhyw newid i ddysgu ar-lein
  • Fersiwn Saesneg: Deaf friendly remote teaching A checklist for teachers NDCS
  • Enw: Iaith arwydd - BSL.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pamffled NDCS.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc byddar a’u teuluoedd.
  • Fersiwn Saesneg: NDCS Leaflet
  • Enw: Pamffled newydd gael teclyn clyw - Gwybodaeth i ddisgyblion.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gwybodaeth i ddisgyblion (Cynradd ag Uwchradd) sydd newydd dderbyn teclyn clyw.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Rhannu gwybodaeth hefo'ch plentyn am y salwch Coronafirws.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Syniadau ar gyfer gemau i chwarae adref i ddatblygu gwrando.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Adnoddau i ddysgu iaith a gwrando - Rescources to develop language and listening.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Adnoddau sensori - Sensory resources.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lincs i wefannau defnyddiol - Links to useful websites
  • Enw: Awdioleg diweddariad COVID-19 GIG - Audiology COVID-19 update NHS.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Diweddariad gan Bwrdd Iechyd Betsi Mawrth 2020 / Update from the Health Board March 2020
  • Enw: Canllawiau Batris - Battery safety.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Rhubydd wrth ddelio â batri teclynnau nam clyw - Battery warning when dealing with hearing aid batteries
  • Enw: Clips fideo defnyddiol ar gyfer FM a technoleg - Useful video clips for FM and technology.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Clips fideo defnyddiol ar gyfer FM a technoleg - Useful video clips for FM and technology
  • Enw: Cofnod Gwirio teclynnau clyw - Record hearing aid daily checks.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Egluro Geifra Covid - Explaining Covid vocabulary.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Eisiau dysgu iaith arwyddo - want to learn sign language.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Rhai o’r cyrsiau sydd ar gael i ddysgu iaith arwyddo - Some of the courses available to learn British Sign Language
  • Enw: Gofalu am declyn Clyw Phonak - Care and maintenance phonak aids.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: NDCS swyddog cefnogi'r teulu - NDCS local family support officer.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cymorth a Chyngor lleol i blant a phobl ifanc byddar a’u teuluoedd - Local Support and Advice service for Deaf young people and their families
  • Enw: Rhestr o Apiau defnyddiol - List of some useful Apps.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Technoleg ar gyfer sefyllfaoedd amrywiol - Technology for different situations.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Teclynnau clyw - Hearing aids.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Teclynnau clyw - Hearing aids - Gwybodaeth am declynnau clyw gan NDCS - Information about hearing aids provided by the NDCS
  • Enw: Advanced Bionics Safety information -March 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Audiology Newsletter Spring 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: From Betsi Cadwaladr University Health Board Audiology Department
  • Fersiwn Cymraeg: Cylchlythyr Awdioleg Gwanwyn 2020
  • Enw: Back to School with Phonak Connectivity Options.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information about connecting hearing technology to computers. Information provided by Phonak.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BSL stories to access from home - Primary.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Follow the links/QR codes to watch BSL stories signed by friends of Elmfield School
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cleaning hearing devices and radio aids - supporting health and safety during Covid-19.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information from the Assistive Listening Technology Working Group and the British Association of Teachers of the Deaf
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cleaning hearing devices and radio aids (September 2020).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The latest information on cleaning hearing devices and radio aids (September 2020). Supporting health and safety during Covid-19.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cochlear Safety information.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Comprehension - talking about a book with your child.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Ideas for Using Books and Other Texts to Build Reading/Listening Comprehension Skills at Home. A resource from Dana Marie Miroballi
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Contact Mini User Instructions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Contact Mini User Instructions
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Covid-19 Communication Chart Critical Care.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Visual resource from Widgit Symbols www.widgit.com
  • Fersiwn Cymraeg: Covid-19 Siart Cyfathrebu Gofal critigol
  • Enw: Deaf friendly remote teaching A checklist for teachers NDCS.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Practical suggestions to help you reduce any negative impact, and on the reasonable adjustments that you can make to help ensure that deaf children are not disadvantaged by any move to online learning
  • Fersiwn Cymraeg: Dysgu o bell sy'n fyddar gyfeillgar Rhestr wirio i athrawon gan yr NDCS
  • Enw: MED-EL Safety Information.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: NDCS - Information Booklet for deaf children and their families during the Covid-19 pandemic.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: NHS National Deaf Children and Adolescent Mental Health (North) Service 27/05/2020
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: NDCS Leaflet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Support and advice for deaf children, young people and their families
  • Fersiwn Cymraeg: Pamffled NDCS
  • Enw: Oticon - Safety guidelines.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Safety Information for Cochlear Implant Recipients and their Carers
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.